OBXECTO

As presentes condicións legais regulan o uso e as condicións de acceso do sitio web http://www.energiazen.es (de agora en diante o sitio), páxina web propiedade de Energía Zen.

O uso ou o acceso a este sitio implica que vostede (en diante "usuario") recoñece ler e comprender as presentes condicións legais de uso, e acorda cumprilas na súa totalidade.

Se vostede como usuario non está de acordo con algunha das presentes condicións deberá deixar de acceder a este sitio.

TITULARIDADE DO SITIO WEB

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade de laInformación e Comercio Electrónico, facilítaselle a seguinte información xeral sobre este sitio web:

  • Datos Identificativos: Ana Sanmartín Alonso DNI: 44817835N
  • Domicilio Social: C/Travesa do Restollal Nº4 - Local 7, 15702 Santiago de Compostela (A Coruña)
  • Teléfono: 981 307 134
  • E-mail: info@energiazen.es

FUNCIONAMENTO DO SITIO

Energía Zen resérvase o dereito para modificar, en calquera momento, unilateralmente e sen necesidade de previa notificación aos seus usuarios, os contidos, a estrutura, o funcionamento ou as condicións de acceso deste sitio.

Con todo, os usuarios do sitio son consciente e aceptan que parte da información contida nel podería ser incorrecta, estar incompleta ou anticuada, ou conter erros tipográficos. Energía Zen non está obrigada a actualizar o contido deste sitio e non será responsable da non actualización da información. É de exclusiva responsabilidade do usuario avaliar a exactitude e/ou utilidade de calquera información, consello, opinión, ou calquera outro contido dispoñible a través deste sitio.

Así mesmo Energía Zen resérvase o dereito para suspender temporalmente, sen necesidade de aviso previo/previo aviso, o acceso a este sitio para realizar operacións de mantemento, actualización, mellora ou de reparación.

Está prohibido que o usuario utilice este sitio web para o envío, a transmisión ou a publicación de calquera material ilegal, ameazante, calumnioso, difamatorio, propagandístico, escandaloso, obsceno, pornográfico, ou calquera outro material que puidese dar lugar a responsabilidades civís ou penais conforme á lexislación aplicable, feitos estes de os que en calquera caso será responsable o usuario.

Con carácter xeral só poderán usar este sitio as persoas físicas e xurídicas con capacidade xurídica suficiente de acordo coa lexislación aplicable. De modo excepcional poderán usar o sitio menores de idade que obtivesen previamente a autorización dos seus pais ou titores legais, os cales serán responsables do uso que o menor ao seu cargo faga do sitio.

COMPORTAMENTO DOS USUARIOS

O uso dos contidos e servizos ofrecidos por Enegía Zen será baixo o exclusivo risco e responsabilidade do usuario..

O usuario comprométese a utilizar o sitio web e todo o seu contido e servizos dun modo diligente, sempre con suxeición á Lei, aos bos costumes, e ás presentes condicións xerais, mantendo sempre o respecto cara aos demais usuarios.

Así mesmo, o usuario comprométese a facer un uso adecuado dos materiais e informacións contidos no sitio web, non empregándoos para realizar actividades ilícitas ou constitutivas de delito, que atenten contra os dereitos de terceiros, ou que infrinxan a regulación sobre propiedade intelectual e industrial, ou calquera outras normas do ordenamento xurídico aplicable, sendo o único responsable fronte a Energía Zen e a terceiros polo incumprimento do aquí establecido.

O usuario comprométese a non transmitir, introducir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros, calquera tipo de material e información contrarios á Lei, á moral, á orde pública e ás presentes condicións xerais de uso..

En todo caso, o usuario haberá de achegar sempre unha información veraz que non poida levar a ningún tipo de confusión, así como datos identificativos correctos, e nunca suplantando a terceiros ou en nome destes..

En relación á infracción de calquera irregularidade, lembre que a dirección IP do seu computador queda rexistrada polo simple acceso ao noso sitio web..

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os contidos do sitio, incluíndo,a título enunciativo e non limitativo, as marcas comerciais, logotipos, gráficos, imaxes, arquivos de son e vídeo, software, código de programación, textos, iconas, e os nomes que identifican servizos (en diante "os materiais") son propiedade de Energía Zeny están protexidos pola lexislación vixente en materia de dereitos de propiedade intelectual e industrial.

O acceso do usuario a este sitio non implica ningún tipo de renuncia, transmisión nin cesión, total ou parcial, dos devanditos dereitos de propiedade, por esta razón, o acceso a estes contidos ou elementos non outorga, baixo ningún concepto, ao usuario a posibilidade da súa copia, venda, modificación, reprodución, publicación, cesión, transmisión, ou creación de novos produtos ou servizos derivados da información e elementos aquí contidos.

É por iso que o usuario deste sitio non poderá, salvo previa autorización expresa e por escrito de Energía Zen, copiar, distribuír, descargar, modificar, suprimir, borrar, alterar, publicar, transmitir, ou aproveitarse de calquera forma dos materiais que contén.

O usuario non adquire dereitos ou licenza en relación co servizo nin os elementos no mesmo, excepto o dereito limitado a utilizar o servizo de acordo coas condicións aplicables. Unicamente poderá utilizar os contidos ou elementos aos que acceda a través dos servizos de Energía Zenpara o seu propio uso e necesidades, obrigándose a non realizar nin directa, nin indirectamente unha explotación comercial, nin dos servizos, nin dos materiais, elementos, ou información obtidos a través dos mesmos.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O usuario e titular dos datos queda informado, e presta o seu consentimento inequívoco, de que mediante o enchemento dos diversos formularios os seus datos persoais quedarán incorporados ás bases de datos de Energía Zen, co fin de poderlle prestar e ofrecer os nosos servizos así como manter informado o usuario sobre os produtos ofertados.

Energía Zen comprométese ao cumprimento da súa obrigación de secreto con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos adoptará as medidas de seguridade razoables previstas pola lei para evitar a súa alteración, perda ou acceso non autorizado.

POLÍTICA DE USO DE COOKIES

As " Cookies" son ficheiros de texto que os servidores que aloxan sitios web envían aos navegadores dos seus usuarios. Os cookies non se poden executar nin poden conter virus, e só poden lerse polo servidor que aloxa o sitio web.

Este sitio require o emprego de " Cookies" para o seu correcto funcionament.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Energía Zen non se responsabilizará en forma algunha de calquera dano directo ou indirecto, lucro cesante ou perda de datos e /ou clientes que se deriven do uso por parte dos usuarios ou da imposibilidade de uso deste sitio web.

Este sitio pode conter vínculos hipertextuales (" Links") e remisións a outros sitios e páxinas web que poden non estar controlados por Energía Zen, nestes casos Energía Zen non se responsabilizará dos contidos que poidan aparecer nas devanditas páxinas.

Energía Zen puxo todos os medios razoables para asegurar que a información que contén este sitio é correcta. Con todo, os usuarios do sitio aceptan coñecer que parte da información contida neste sitio podería ser incorrecta, estar incompleta ou anticuada, ou conter erros

LEY APLICABLE E XURISDICCIÓN

Este sitio atópase situado e é operado desde España. Todas as cuestións relativas a este sitio réxense polas leis españolas e sométense á xurisdición dos Xulgados e Tribunais competentes de España, sen que sexan de aplicación os principios sobre conflito de leis. Naqueles casos en que o usuario non teña a condición de consumidor, ou que teña o seu domicilio fóra de España, Energía Zen e o usuario someteranse aos Xulgados e Tribunais de Santiago, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles

Se o usuario decide utilizar ou consultar este sitio desde fóra de España, deberá ter presente que o fai por propia iniciativa, e que é responsable do cumprimento das leis locais pertinentes.